HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG NĂNG LỰC

Doanh nghiệp/ cá nhân truy cập nền tảng của Frontier Leader Institute

Mục đích

Nắm chắc

Lý thuyết, định nghĩa, khái niệm của năng lực

Khám phá

Và lượng hóa các khía cạnh của năng lực

Tự soi chiếu

Quá trình áp dụng năng lực vào thực tiễn công việc

Tự xây dựng

Đề xuất kế hoạch phát triển năng lực

Thiết lập

Tiêu chuẩn (benchmark) năng lực cho các vị trí

Thiết kế

Lộ trình đào tạo, phát triển phù hợp

Hình thức

 • Doanh nghiệp/ cá nhân truy cập nền tảng của Frontier Leader Institute
 • Cá nhân lên app/ website FLI và lựa chọn gói phù hợp
  • Tiêu chuẩn (các chủ đề tiêu chuẩn)
  • Cao cấp (các chủ đề được thiết kế chuyên biệt)
  • Tài khoản truy cập bài đánh giá theo quý/ năm

Các năng lực được khám phá

 • Quản trị hiệu suất chiến lược
 • Khả năng phát triển con người
 • Quản trị nguồn nhân lực chiến lược
 • Năng lực lãnh đạo
 • Khả năng tạo động lực
 • Năng lực trao quyền

Tính năng

Có mặt trên đa nền tảng (IOS, Android, Website) từ Tháng 9 năm 2022