Huấn luyện năng lực lãnh đạo chuyên sâu

ĐốI tượng tham gia: C-level, thành viên Ban lãnh đạo/ Ban điều hành

Hình thức

 • Lộ trình 5-10-15 buổi tư vấn (consulting) và khai vấn (coaching)
 • Trao đổi trực tiếp hoặc online 1-1 giữa expert FLI và C-level

NộI dung

Một hoặc nhiều trong số các nội dung sau có thể được lựa chọn triển khai dựa trên nguyện vọng của khách hàng và tư vấn từ Ban Cố vấn Chuyên gia của FLI
 • Thấu hiểu về:
  • Chiến lược doanh nghiệp, kế hoạch kỳ vọng
  • Các kỳ vọng của người sáng lập với doanh nghiệp
 • Đưa ra tư vấn, góc nhìn chuyên gia về tổng thể thị trường, và chiến lược phù hợp đi kèm
 • Thấu hiểu về:
  • Hiện trạng tương tác và hiệu suất làm việc
  • Mức độ phổ cập của tầm nhìn doanh nghiệp
  • Xây dựng kế hoạch tối ưu hóa hiệu suất cho đội ngũ và cá nhân
 • Đưa ra tư vấn về các phương pháp truyền đạt tầm nhìn chung
 • Thấu hiểu về:
  • Hiện trạng tinh thần, động lực của toàn bộ doanh nghiệp
  • Các chỉ số theo dõi tiến độ và khả năng đáp ứng các chỉ số
  • Đưa ra tư vấn về việc áp dụng các mô hình quản trị bằng mục tiêu
 • Xây dựng kế hoạch tạo và duy trì động lực đội ngũ